Vasanthoathsava to Lord Shree Lakshmi Narasimha

Monday, April 30th, 200701110006.jpg

01110008.jpg

01110009.jpg

01110010.jpg

01110011.jpg

01110012.jpg

01110013.jpg

01110015.jpg

01110017.jpg

01110018.jpg

01110019.jpg

01110020.jpg

01110021.jpg

01110023.jpg

01110024.jpg

02120001.jpg

02120003.jpg

02120004.jpg

02120005.jpg

02120006.jpg

02120008.jpg

02120009.jpg

02120010.jpg

02120011.jpg

02120012.jpg

02120015.jpg

02120016.jpg

02120018.jpg

02120019.jpg

02120020.jpg

02120021.jpg

02120022.jpg

02120023.jpg

02120024.jpg